Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van bovengenoemde samenwerking worden van patiënten persoonlijke en medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uitgewisseld. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behan­delings­overeenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten­besprekingen, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen. Buiten deze besprekingen om wordt er door de ziekenhuizen ook gebruik gemaakt van elkaars advies­functie. Dit betekent dat uw behandelend arts bij een collega in één van de andere ziekenhuizen advies over uw situatie en behandeling in kan winnen en daarbij uw gegevens doorgeeft. Alleen zorg­verleners die bij uw behandeling betrokken worden, krijgen de beschikking over uw gegevens. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw persoonlijke en medische gegevens omgegaan.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.

Home Informatie voor patienten

Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

lees meer

Zorgverleners

Informatie voor zorgverleners lees meer

Gegevens­uitwisseling

Indien nodig worden tussen de ziekenhuizen in het netwerk hematologische zorg persoonlijke en medische gegevens van patiënten uitgewisseld. lees meer

Voorlichting


Ziektebeelden

Informatie over verschillende hematologische aandoeningen.

lees meer

Onderzoeken

Informatie over de meest voorkomende onderzoeken bij de diagnostiek en follow up van hematologische aandoeningen.

lees meer

Behandelingen

Informatie over de meest voorkomende vormen van behandeling bij hematologische aandoeningen.

lees meer

Deelname aan wetenschap­pelijk onderzoek

Informatie over de rol van wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Informatie over het COVID-19-vaccinatie beleid bij hematologie patiënten.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Update 24 maart 2021

Er is bepaald dat patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen met voorrang gevaccineerd gaan worden in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Hieronder vallen ook:

 • Patiënten die een autologe of allogene stamcel­trans­plantatie hebben ondergaan
 • Patiënten met één van de volgende hematologische aandoeningen:
  • Acute lymfatische leukemie (ALL)
  • Acute myeloïde leukemie (AML)
  • Myelodysplastisch syndroom (MDS)
  • Chronische myeloïde leukemie (CML)
  • Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)
  • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  • Hairy cell leukemie
  • Hodgkin lymfoom
  • Non-Hodgkin lymfoom (NHL)
  • Ziekte van Waldenström
  • Multipel myeloom / primaire amyloïdose
  • Myelofibrose
  • Polycythemia vera
  • Essentiële trombocytose
  • Mastocytose
  • Primaire agranulocytose
  • Eosinofiele afwijkingen
  • Primaire immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP)
  • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
  • Aplastische anemie
  • Sikkelcelanemie
  • Thalassemie
  • Aangeboren en verworven hemolytische anemieën (waaronder o.a. congenitale hemolytische anemie en PNH)

Er wordt alleen een uitnodiging gestuurd naar patiënten in de leeftijd van 18 tot 74 jaar die de laatste 18 maanden een controle of behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Dit geldt ook voor patiënten die in het buitenland wonen.

Als u in aanmerking komt om met voorrang gevaccineerd te worden, dan wordt u door uw eigen ziekenhuis benaderd. Let wel: Alleen patiënten die nog niet via de GGD zijn benaderd (geboortejaar 1947 en later) worden uitgenodigd. Diegenen die vanwege leeftijd of werk al een oproep van de GGD of de huisarts hebben ontvangen, moeten zich dus daar laten vaccineren. Wacht in dat geval dus niet op een oproep van het ziekenhuis, ongeacht voor welk vaccin deze is. Snelheid van vaccinatie is belangrijker dan het type vaccin dat gebruikt wordt.

Als u een behandeling met afweer-onderdrukkende medicatie heeft gehad en eerder is gezegd dat vaccinaties nu niet zinvol zijn, dan is het advies om u toch te laten vaccineren. Dit geldt ook voor mensen die eerder het advies hebben gekregen om nu geen andere vaccinaties te ontvangen, zoals bijvoorbeeld bij een behandeling met rituximab. Het is de verwachting dat de vaccinatie toch een reactie van de afweercellen op kan wekken, ook als u nog geen afweerstoffen aan kunt maken door uw afweerstoornis of door de behandeling die u heeft gehad.

Patiënten die in de medische hoog-risicogroepen zitten worden gevaccineerd met het mRNA vaccin van Moderna. Informatie over de verschillende vaccins vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl. Het ziekenhuis bepaalt overigens niet zelf met welk vaccin gevaccineerd wordt, dat wordt landelijk bepaald. U krijgt twee keer een vaccinatie. De tweede vaccinatie volgt vier weken na de eerste vaccinatie. De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.

Specifieke informatie voor patiënten van het Radboudumc

De regie van bovenstaande ligt niet bij de afdeling Hematologie, maar bij het Radboudumc Actieteam Zorg, in samenspraak met het RIVM.

Zie de pagina over het coronavirus op de website van het Radboudumc voor specifieke informatie over de toediening van vaccinaties in het Radboudumc.

Informatie voor patiënten met een stollingsstoornis

Patiënten met een stollingsstoornis die behandeld worden in het Hemofilie­behandel­centrum (HBC) worden niet met voorrang gevaccineerd. Zij worden geadviseerd zich te laten vaccineren zodra zij daarvoor een uitnodiging van de GGD ontvangen.

De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) heeft besloten dat de vaccinaties met het AstraZeneca vaccin doorgaan omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat veneuze trombose en longembolieën vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. In zeer zeldzame gevallen zijn stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes vastgesteld. Op dit moment is er geen reden om vaccinatie met het AstraZeneca vaccin te onthouden, ook niet aan patiënten die bekend zijn met een bloedingsneiging of een tromboseneiging. Uw behandelend arts kan geen invloed uitoefenen op welke vaccin u krijgt.

Afhankelijk van de soort stollings­stoornis kunnen er voorzorgs­maatregelen van toepassing zijn rondom het zetten van de coronavaccinatie.

Hemofilie A  / Hemofilie B

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een factor VIII of factor IX spiegel ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC om stollingsmedicatie af te spreken
 • Patiënten met een factor VIII  of factor IX  >10% hoeven geen extra maatregelen te nemen

Ziekte van von Willebrand

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een von Willebrand factor en/of factor VIII ≤10 % die niet profylactisch stollingsfactoren toedienen, dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen rondom de vaccinatie
 • Patiënten met een von Willebrand factor en factor VIII >10 % hoeven geen extra maatregelen te nemen

Bloedplaatjesafwijkingen

 • Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie):
  • Bij een trombocytenaantal <20*109/l: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
  • Bij een trombocytenaantal >20*109/l zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Patiënten met de ziekte van Glanzmann, Bernard-Soulier of storage pool ziekte dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen
 • Bij overige bloedplaatjes­afwijkingen (trombocytopathie) zijn geen aanvullende maatregelen vereist

Overige stollingsstoornissen

 • Patiënten met een stollingsstoornis waarvoor ze profylactisch stollings­factoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Stollingsfactordeficiëntie (anders dan hemofilie A of hemofilie B):
  • Patiënten met een stollingsfactor ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC
  • Bij patiënten met een stollingsfactor >10% zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Hypofibrinogemie (<1000 mg/l): neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Fibrinolyse-stoornis: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexamine­zuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Bloedingsneiging e.c.i.: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Stollingsstoornis én gebruik van antistolling: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Meerdere stollingsstoornissen: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met een stollingsstoornis vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Hemofilie­behandel­centrum van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3610243.


Contact

Contactgegevens van de ziekenhuizen in het netwerk hematologische zorg.

lees meer

Contact

Bernhoven

Polikliniek Oncologie
Nistelrodeseweg 10
5406 PT  Uden
Tel. 0413 - 401993
Website www.bernhoven.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Polikliniek Oncologie
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ  Nijmegen
Tel. 024 - 3658788
Website www.cwz.nl

Gelderse Vallei

Oncologisch centrum
Willy Brandtlaan 10
6716 RP  Ede
Tel. 0318 - 434345
Website www.zgv.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Oncologisch centrum
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 5538225
Website www.jbz.nl

Maasziekenhuis Pantein

Polikliniek Oncologie
Dokter Kopstraat 1
5835 DV  Beugen
Tel. 0485 - 845526
Website www.maasziekenhuispantein.nl

Radboudumc

Afdeling Hematologie
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA  Nijmegen
Tel. 024 - 3618823
Website www.radboudumc.nl

Rijnstate

Oncologisch centrum
Wagnerlaan 55
6815 AD  Arnhem
Tel. 088 - 0053000
Website www.rijnstate.nl

Slingeland Ziekenhuis

Polikliniek Hematologie
Kruisbergseweg 25
7009 BL  Doetinchem
Tel. 0314 - 329552
Website www.slingeland.nl