Home Informatie voor patienten

Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken verschillende ziekenhuizen samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

lees meer

Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van bovengenoemde samenwerking worden van patiënten persoonlijke en medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uitgewisseld. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behan­delings­overeenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten­besprekingen, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen. Buiten deze besprekingen om wordt er door de ziekenhuizen ook gebruik gemaakt van elkaars advies­functie. Dit betekent dat uw behandelend arts bij een collega in één van de andere ziekenhuizen advies over uw situatie en behandeling in kan winnen en daarbij uw gegevens doorgeeft. Alleen zorg­verleners die bij uw behandeling betrokken worden, krijgen de beschikking over uw gegevens. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw persoonlijke en medische gegevens omgegaan.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.

Zorgverleners

Informatie voor zorgverleners lees meer

Gegevens­uitwisseling

Indien nodig worden tussen de ziekenhuizen in het netwerk hematologische zorg persoonlijke en medische gegevens van patiënten uitgewisseld. lees meer

Voorlichting


Ziektebeelden

Informatie over verschillende hematologische aandoeningen.

lees meer

Onderzoeken

Informatie over de meest voorkomende onderzoeken bij de diagnostiek en follow up van hematologische aandoeningen.

lees meer

Behandelingen

Informatie over de meest voorkomende vormen van behandeling bij hematologische aandoeningen.

lees meer

Deelname aan wetenschap­pelijk onderzoek

Informatie over de rol van wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Advies over en aandachtspunten bij COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Update 24 februari 2021

Het ziet er naar uit dat patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen met voorrang gevaccineerd gaan worden in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Naar verwachting vallen hieronder ook patiënten met bepaalde kwaadaardige hematologische aandoeningen (gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar) en patiënten die een stamcel­trans­plantatie hebben ondergaan.

Op dit moment wordt het definitieve besluit hierover afgewacht. Zodra er meer bekend is worden patiënten zo spoedig mogelijk geinformeerd.

Via de ziekenhuizen zullen alleen de leeftijdsgroepen uitgenodigd worden die nog niet via de GGD zijn benaderd (waarschijnlijk geboortejaar 1947 en later). Wie vanwege leeftijd of werk al een oproep van de GGD of de huisarts heeft ontvangen, moet zich dus daar laten vaccineren.   

Onderstaande tekst is op 8 februari 2021 voor het laatst bijgewerkt.

Inleiding

Nu in Nederland gestart is met de vaccinatie tegen COVID-19 (coronavirus) krijgen zorgverleners veel vragen van patiënten of een vaccin voor hen zinvol is en wanneer ze het kunnen krijgen.

De coronavaccins die recent beschikbaar zijn gekomen of op dit moment ontwikkeld worden, zijn nieuw en er is nog geen kennis over de werkzaamheid van deze vaccins bij patiënten met een verminderde afweer. Bij hematologie patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte van het beenmerg of de lymfklieren kan er tijdens de behandeling en de eerste periode na de behandeling zeker sprake zijn van een verminderde afweer.

Om te komen tot landelijke adviezen voor vaccinatie bij patiënten met een verminderde afweer is er door het RIVM een werkgroep opgericht waaraan ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) deelnemen. Inmiddels ligt er een eerste advies van deze werkgroep over vaccinatie tegen COVID-19. Mochten er de komende weken aanvullingen of wijzigingen in dit advies komen, dan zullen deze op de website van het RIVM en ook op deze website gepubliceerd worden.

Advies RIVM/NVvH werkgroep COVID-19

De werkgroep heeft het volgende advies geformuleerd voor patiënten met een hematologische ziekte die door de ziekte en/of de behandeling een verminderde afweer hebben:

 • Afstand houden en mondneusmaskers dragen blijft belangrijk, ook als u gevaccineerd bent
 • Het coronavaccin is even veilig voor patiënten met hematologische aandoeningen als voor anderen
 • Alle hematologie patiënten worden geadviseerd zich te laten vaccineren tegen COVID-19 wanneer zij daarvoor een uitnodiging krijgen via de huisarts of GGD

Uw behandelaar volgt het advies van de RIVM/NVvH werkgroep vaccinatie tegen COVID-19. Overleg bij twijfel met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent als u een oproep voor vaccinatie krijgt.

Extra informatie voor patiënten met een kwaadaardige ziekte

Het hierboven genoemde vaccinatieadvies geldt zowel voor patiënten die behandeld zijn voor een kwaadaardige hematologische ziekte als voor patiënten die nog bezig zijn met behandeling hiervoor.

De werkgroep realiseert zich dat het vaccin tegen COVID-19 bij patiënten met een hematologische aandoening met een verminderde afweer minder effectief kan zijn. Toch wordt in deze fase van de pandemie (waarin het virus snel om zich heen grijpt), geadviseerd de vaccinatie niet uit te stellen. Enig effect van de vaccinatie bij patiënten met verminderde afweer valt niet helemaal uit te sluiten en wordt momenteel onderzocht.

Op dit moment zijn er in Nederland drie vaccins goedgekeurd en beschikbaar (Pfizer, Moderna en AstraZeneca). Er zijn nu geen data beschikbaar die leiden tot een voorkeur voor één van deze drie vaccins voor de hematologische patiënt.

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent.

Extra informatie voor patiënten met een stollingsstoornis

Patiënten met een stollingsstoornis die behandeld worden in het Hemofilie­behandel­centrum (HBC) vallen niet in de groep van patiënten met een verminderde afweer. Ook zij worden geadviseerd zich te laten vaccineren zodra zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Afhankelijk van de soort stollings­stoornis kunnen er wel voorzorgs­maatregelen van toepassing zijn rondom het zetten van de coronavaccinatie.

Hemofilie A  / Hemofilie B

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een factor VIII of factor IX spiegel ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC om stollingsmedicatie af te spreken
 • Patiënten met een factor VIII  of factor IX  >10% hoeven geen extra maatregelen te nemen

Ziekte van von Willebrand

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een von Willebrand factor en/of factor VIII ≤10 % die niet profylactisch stollingsfactoren toedienen, dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen rondom de vaccinatie
 • Patiënten met een von Willebrand factor en factor VIII >10 % hoeven geen extra maatregelen te nemen

Bloedplaatjesafwijkingen

 • Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie):
  • Bij een trombocytenaantal <20*109/l: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
  • Bij een trombocytenaantal >20*109/l zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Patiënten met de ziekte van Glanzmann, Bernard-Soulier of storage pool ziekte dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen
 • Bij overige bloedplaatjes­afwijkingen (trombocytopathie) zijn geen aanvullende maatregelen vereist

Overige stollingsstoornissen

 • Patiënten met een stollingsstoornis waarvoor ze profylactisch stollings­factoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Stollingsfactordeficiëntie (anders dan hemofilie A of hemofilie B):
  • Patiënten met een stollingsfactor ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC
  • Bij patiënten met een stollingsfactor >10% zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Hypofibrinogemie (<1000 mg/l): neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Fibrinolyse-stoornis: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexamine­zuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Bloedingsneiging e.c.i.: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Stollingsstoornis én gebruik van antistolling: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Meerdere stollingsstoornissen: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met een stollingsstoornis vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Hemofilie­behandel­centrum van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3610243.

Extra informatie voor patiënten met PNH

Patiënten met PNH vallen niet in de groep van patiënten met een verminderde afweer en zij kunnen dus gevaccineerd worden zodra zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Rondom het laten zetten van de coronavaccinatie bij patiënten met PNH geldt het volgende:

 • Iedereen wordt geadviseerd om zich met het coronavaccin te laten vaccineren. De keuze om zich te laten vaccineren blijft uiteindelijk bij de patiënt
 • De dagen na de toediening van het vaccin zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een tijdelijke toename van hemolyse als reactie op het vaccin
 • Voor patiënten met therapeutische antistolling geldt dat, als zij in een therapeutische range zitten (dus therapeutische INR), er geen extra maatregelen genomen hoeven te worden
 • Indien er na de vaccinatie sprake is van koorts, dient patiënt contact op te nemen met het callcenter van afdeling Hematologie

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met PNH vragen heeft, kunt u contact met het callcenter van afdeling Hematologie van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3618823.


Contact

Contactgegevens van de ziekenhuizen in het netwerk hematologische zorg.

lees meer

Contact

Bernhoven

Polikliniek Oncologie
Nistelrodeseweg 10
5406 PT  Uden
Tel. 0413 - 401993
Website www.bernhoven.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Polikliniek Oncologie
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ  Nijmegen
Tel. 024 - 3658788
Website www.cwz.nl

Gelderse Vallei

Oncologisch centrum
Willy Brandtlaan 10
6716 RP  Ede
Tel. 0318 - 434345
Website www.zgv.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Oncologisch centrum
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 5538225
Website www.jbz.nl

Maasziekenhuis Pantein

Polikliniek Oncologie
Dokter Kopstraat 1
5835 DV  Beugen
Tel. 0485 - 845526
Website www.maasziekenhuispantein.nl

Radboudumc

Afdeling Hematologie
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA  Nijmegen
Tel. 024 - 3618823
Website www.radboudumc.nl

Rijnstate

Oncologisch centrum
Wagnerlaan 55
6815 AD  Arnhem
Tel. 088 - 0053000
Website www.rijnstate.nl

Slingeland Ziekenhuis

Polikliniek Hematologie
Kruisbergseweg 25
7009 BL  Doetinchem
Tel. 0314 - 329552
Website www.slingeland.nl