Moederprotocollen

Moederprotocollen Radboudumc

Klik HIER voor de moederprotocollen van het Radboudumc (alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc). 

Een groot deel van de moederprotocollen van het Radboudumc wordt via een Zenya webshare applicatie beschikbaar gesteld aan de andere ziekenhuizen in de regio en zijn via het lokale Zenya systeem te raadplegen. 

Recent geïmplementeerd

 • Pegcetacoplan
 • HD Ara-C als SC mobilisatiekuur
 • Rituximab - etoposide - ifosfamide - carboplatin (R-ICE)
 • Flebotomie (ondersteunend plan)
 • Teclistamab monotherapie ('early access program') 

In voorbereiding

 • Glofitamab
 • CNS vrije selectie bij AML / ALL (ondersteunend behandelplan)
 • Matrix schema bij PCNSL

Meer informatie

Voor meer informatie over de moederprotocollen van het Radboudumc kan contact opgenomen worden met aanvraagmoederprotocollen.hemat@radboudumc.nl.


Hematologie-wijzer

Hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hematologische aandoeningen met medische professionals in de regio te delen.

Protocollen


Behandel­protocollen

Diagnostiek- en behandelprotocollen

lees meer

Studie­­protocollen

Lopende studies in de regio's Onco Oost en OncoZON

lees meer

Moederprotocollen

Moederprotocollen van het Radboudumc

lees meer


Informatie COVID-19

Beleid afdeling Hematologie - Radboudumc

Documentatie op Qportaal (afgeschermd):

Externe websites 

Nederlandse vereniging voor hematologie (NVvH)

European society for blood and marrow transplantation (EBMT)

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)

Nederlandse internisten vereniging (NIV)

Federatie medisch specialisten (FMS)Disclaimer en privacy statement

Doel van de website

De website www.hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hemato­logische aandoeningen met zorgverleners in het Radboudumc en met de ziekenhuizen in de regio te delen.

Daarnaast heeft deze website tot doel om patiënten en belangstellenden te informeren over:

 • De samenwerking binnen het netwerk hematologische zorg
 • Hematologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen
 • Wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie
 • Overige hematologische onderwerpen

Disclaimer

Hoewel aan zowel de informatie als de protocollen die via deze website gepubliceerd worden de grootst mogelijke zorg is besteed, garandeert dit niet dat de getoonde informatie juist of volledig is. Aan het gebruik van deze website en de hierop gepubli­ceerde informatie en protocollen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van de omstandigheden rondom een specifieke patiënt kan de op deze website gepubliceerde informatie in bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. Deze website moet dan ook beschouwd worden als een hulpmiddel dan wel algemene informatievoorziening. Het kan voorkomen dat, afhankelijk van de persoon­lijke en medische omstandigheden van een patiënt, andere dan wel aanvullende informatie van toepassing is. De behandelend arts is en blijft eindverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van een patiënt. Het advies aan patiënten is om bij gezondheids­klachten, persoonlijke vragen of voor gericht advies altijd contact op te nemen met de eigen behandelend arts.

Het Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website en de hierop gepubliceerde informatie en protocollen op welke wijze dan ook. Onder gebruik van protocollen wordt ook verstaan: implementeerbaarheid ervan in bestaande processen of (digitale) systemen, als vervanging van bestaande processen en het laten aansluiten op bestaande processen. Onder gebruik wordt verder ook verstaan het direct of indirect toepassen van de informatie van de website of de daarop gepubliceerde protocollen in een behandeling van een patiënt. De gebruiker van deze website vrijwaart het Radboudumc tegen vorderingen van derden die (mede) verband houden met het gebruik van deze website en de hierop gepubliceerde informatie en protocollen.

Mochten er fouten dan wel onduidelijkheden gesignaleerd worden, dan vernemen wij dat graag. Deze zullen zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. Hiervoor kan een email gestuurd worden naar website.hemat@radboudumc.nl.

Het is zonder voorafgaande toestemming van het Radboudumc niet toegestaan om de inhoud van de informatie of de protocollen op deze website te (doen) wijzigen en de aldus gewijzigde informatie dan wel een aldus gewijzigde versie van het protocol onder verwijzing naar het Radboudumc, als oorspronkelijke maker, binnen de eigen organisatie of aan derden ter beschikking te stellen. Het Radboudumc kan nadere, redelijke, voorwaarden stellen aan het verlenen van zodanige toestemming.

De websites van derden waarnaar op de website of in de protocollen verwezen wordt, worden door het Radboudumc regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van de informatie. Toch kan het Radboudumc niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites van derden. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk voor de andere websites, voor de privacybescherming op die websites en voor de diensten en/of producten die via die websites worden aangeboden. 

Privacy statement

Het Radboudumc respecteert de privacy van alle gebruikers van www.hematologie-wijzer.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Het Radboudumc houdt zich hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Indien de gebruiker via het contactformulier op www.hematologie-wijzer.nl of via email adres website.hemat@radboudumc.nl communiceert verwerkt het Radboudumc de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres (inclusief domeinnaam)
 • Verstrekte persoons- en contactgegevens
 • Inhoud van de boodschap

Het doel van het verwerken van deze gegevens is het verwerken van de reactie, het eventueel uitvoeren van acties om de website te verbeteren en om de gebruiker eventueel van antwoord te voorzien.

Persoonsgegevens van zorgverleners kunnen (alleen indien door hen verzocht) gebruikt worden om hen op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen en verbeteringen van de website. Zij kunnen dat aangeven door een email te sturen naar website.hemat@radboudumc.nl of door gebruik te maken van de toestemmings­mogelijk­heid hiertoe op het contactformulier. Als de zorgverlener geen prijs meer stelt op het gebruik van zijn of haar email adres voor deze notificaties dan kan hij of zij dit ons op dezelfde wijze laten weten. De betreffende gegevens worden dan niet meer voor deze service gebruikt.

Het Radboudumc bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De email communicatie zal maximaal twee weken na het afsluiten daarvan worden vernietigd. De gegevens van de gebruiker zullen niet worden gedeeld met anderen. Het Radboudumc neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

De gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door het Radboudumc. Een verzoek gericht op een van de hiervoor genoemde rechten kan gestuurd worden naar website.hemat@radboudumc.nl.   

Informatie over cookies

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk worden geplaatst op de harde schijf van de computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee de website wordt bezocht. Door het plaatsen van cookies kan de gebruiker bij een vervolgbezoek aan de website worden herkend. 

De website www.hematologie-wijzer.nl maakt gebruik van cookies. Het gaat hierbij om functionele cookies en analytische cookies van Google Analytics. Dit gebeurt door het Radboudumc of door partners die onderdelen van de website faciliteren. 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld de voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming van de gebruiker vereist. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies van Google Analytics

Analytische cookies van Google Analytics worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, tijdstip van bezoek en bezoekfrequentie. Deze gegevens worden gebruikt om www.hematologie-wijzer.nl te verbeteren en aan te passen naar gebruiksvoorkeuren.

Door het Radboudumc zijn met Google Analytics afspraken gemaakt om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken. Er is onder andere afgesproken dat geen volledige IP adressen worden doorgegeven.

Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken geen aparte toestemming van de gebruiker vereist. Het gebruik van cookies kan wel geweigerd worden via de instellingen van de browser van de gebruiker. 

Vragen of klachten?

Bij vragen of klachten met betrekking tot de privacy of gegevensverwerking kan er contact opgenomen worden met de functionaris voor de gegevensverwerking van het Radboudumc via email gegevensbescherming@radboudumc.nl.

Bij vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de website kan er via email website.hemat@radboudumc.nl contact opgenomen worden met de beheerder van de website van het Radboudumc.

Persoonlijke vragen of verzoeken om gericht advies van patiënten over de eigen medische situatie kunnen niet in behandeling worden genomen. Hiervoor kunnen de eigen behandelend arts en/of huisarts het beste voor benaderd worden.