Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Hemorragische diathese
  • Eerdere intoxicaties, blootstelling aan toxische stoffen, behandeling met chemotherapie
  • Familiair voorkomen van MDS/AML, pre-dispositie syndromen, beenmergfalen en pre-existente trombocytopathie
  • (Premorbide) conditie, sociale anamnese 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:  
  • Hepatosplenomegalie
  • Huidafwijkingen (zoals petechiën, hematomen, Sweet syndroom en erythema nodosum)
  • Koorts en infectiehaarden

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine, CRP, glucose, haptoglobine, vitamine B12, foliumzuur
 • Endocrinologie: TSH, vrij T4, erytropoëtine

Overwegen:

 • Chemie: ijzer, totale ijzerbindingscapaciteit, ijzerverzadiging, ferritine
 • Hemostase: PT, APTT, fibrinogeen, d-dimeer
 • Virologie: HIV, HBV, HCV, CMV, EBV
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen
  • Directe antiglobuline test

Op indicatie:

 • Immunofenotypering: screening PNH kloon (bij hypoplastische MDS en bij aanwijzingen voor hemolyse)

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering (overwegen*)
  • Cytogenetica (karyotypering)
  • Moleculaire diagnostiek (overwegen#, kan ook op bloed verricht worden):
   • MDS diagnose panel: ASXL1, RUNX1, SF3B1, TP53
   • Myeloïd panel uitgebreid: ASXL1, CALR, CBL, CSF3R, DNMT3A, ETNK1, EZH2, FLT3 tyrosine kinase domein (FLT-TKD, FLT codon 835), IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, WT1
   • AML panel: zie AML - Diagnostiek
 • Cristabiopt

T.b.v. bevestigen dysplasie en beoordelen aantal blasten. Indien onduidelijk is of er sprake is van MDS of AML, dan immunofenotypering t.b.v. bepaling LAP inzetten.

# Redenen voor het verrichten van moleculaire diagnostiek kunnen onder meer zijn:

 • Twijfel over de diagnose MDS, bijvoorbeeld bij een differentiaal diagnose van dysplasie veroorzaakt door inflammatie of ICUS. Advies: myeloïd panel uitgebreid
 • Het stellen van de diagnose MDS-RS volgens de WHO 2016. Advies: SF3B1 mutatie analyse
 • Het beter kunnen inschatten van de prognose en hieraan gerelateerde behandelconsequenties. Voorbeelden:
  • Overweging van een allogene SCT bij een lager-risico IPSS score. Advies: MDS diagnose panel (of myeloïd panel uitgebreid)
  • Voorafgaand aan het starten van lenalidomide bij een patiënt met een del(5q). Advies: TP53 mutatie analyse
 • Bij verdenking op genetische predispositie (overleg laagdrempelig met klinische genetica, zie ook protocol Erfelijke predispositie voor myeloïde maligniteiten). Redenen om aan een genetische predispositie te denken zijn:
  • Een positieve familieanamnese (≥1 eerste- of ≥2 tweedegraads familieleden met een hematologische maligniteit of langdurige cytopenie of aplastische anemie)
  • Orgaanmanifestaties of andere specifieke bevindingen die kunnen wijzen op een predispositie zoals dysmorfe kenmerken
  • MDS <40 jaar
  • Wanneer bij mutatie-analyse afwijkingen worden gevonden in CEBPA, TP53, RUNX1 of GATA2 (GATA2 zit op dit moment niet in het standaard panel)

Biobanking

 • Afname van extra materiaal voor biobank Hematologie (indien informed consent aanwezig)
 • Zie Documentatie biobank Hematologie (HEMBB) voor indicaties, tijdspunten, af te nemen materiaal en Epic orders

 

Ga terug naar de MDS homepage of lees meer over MDS:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen