Met het 4T’s-scoringssysteem kan de pre-test-waarschijnlijkheid op een HIT worden beoordeeld. De score kan gebruikt worden bij de beslissing om laboratorium­diagnos­tiek naar HIT te verrichten. 

Berekening 4T score

 

Parameter 4T’s Score Situatie
Trombocytopenie (wordt berekend vanaf de dag dat heparine is gestart) 0 punten <30% afname of een nadir <10*109/l
1 punt 30-50% afname of een nadir 10-19*109/l
2 punten >50% afname en een nadir >20*109/l
Tijdsbeloop van het begin van de trombo­cytopenie (dag van start heparine is dag 0) 0 punten <5 dagen na start heparine
1 punt >10 dagen na start heparine
2 punten
 
5-10 dagen na start heparine of <1 dag bij opnieuw heparinegebruik binnen 30 dagen
Trombose 0 punten Geen
1 punt Progressieve of recidiverende trombose
2 punten Nieuwe en bewezen trombose of een anafylactoïde reactie na heparine
UiTsluiten andere oorzaak trombo­cytopenie 0 punten Andere diagnose zeker aanwezig
1 punt Mogelijk een andere oorzaak
2 punten Geen andere oorzaak

Interpretatie 4T score

 

Totaalscore 4T’s Pre-test-waarschijnlijkheid
0 – 3 punten Laag
4 – 5 punten Intermediair
6 – 8 punten Hoog

De negatief voorspellende waarde bedraagt 98-100%. De positief voor­spel­lende waarde in de inter­mediaire en hoge pre-test-waar­schijn­lijk­heids­groepen laten te wensen over (10-20% en 40-80%). Bij patiënten in deze twee pre-test-waar­schijn­lijk­heids­groepen is laboratorium­diagnostiek dan ook noodzakelijk, bestaande uit het inzetten van de HIT ELISA screening en zo nodig de HIT aggregatie-confirmatie­test.

 

Ga terug naar de HIT homepage of lees meer over HIT:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.